C1 - Ji Quan -
C3 - Shao Hai - He (mer)
C4 - Ling Dao - King/Jing (fleuve)
C5 - Tong Li - Luo
C6 - Yin Xi - Xi
C7 - Shen Men - Yu/Shu (rivière), Yuan
C8 - Shao Fu - Yong/Ying (jaillissement)
C9 - Shao Chong - Ting/Jing (puits)
DM1 - Chang Qiang - Luo
DM11 - Shen Dao -
DM12 - Shen Zhu -
DM14 - Da Zhui -
DM15 - Ya Men -
DM16 - Feng Fu -
DM19 - Hou Ding -
DM20 - Bai Hui -
DM23 - Shang Xing -
DM24 - Shen Ting -
DM25 - Su Liao -
DM26 - Ren Zhong -
DM28 - Yin Jiao -
DM3 - Yao Yang Guan -
DM4 - Ming Men -
DM6 - Ji Zhong -
DM8 - Jin Suo -
DM9 - Zhi Yang -
E1 - Cheng Qi -
E12 - Que Pen -
E17 - Ru Zhong -
E18 - Ru Gen -
E2 - Si Bai -
E21 - Liang Men -
E25 - Tian Shu - Mu
E28 - Shui Dao -
E29 - Gui Lai -
E30 - Qi Chong -
E34 - Liang Qiu - Xi
E35 - Du Bi -
E36 - Zu San Li - He (mer)
E37 - Shang Ju Xu - Xia He
E38 - Tiao Kou -
E39 - Xia Ju Xu - Xia He
E4 - Di Cang -
E40 - Feng Long - Luo
E41 - Jie Xi - King/Jing (fleuve)
E42 - Chong Yang - Yuan
E43 - Xian Gu - Yu/Shu (rivière)
E44 - Nei Ting - Yong/Ying (jaillissement)
E45 - Li Dui - Ting/Jing (puits)
E6 - Jia Che -
E7 - Xia Guan -
E8 - Tou Wei -
E9 - Ren Ying -
F1 - Da Dun - Ting/Jing (puits)
F13 - Zhang Men - Mu, Hui
F14 - Qi Men - Mu
F2 - Xing Jian - Yong/Ying (jaillissement)
F3 - Tai Chong - Yu/Shu (rivière), Yuan
F4 - Zhong Feng - King/Jing (fleuve)
F5 - Li Gou - Luo
F6 - Zhong Du - Xi
F8 - Qu Quan - He (mer)
GI1 - Shang Yang - Ting/Jing (puits)
GI10 - Shou San Li -
GI11 - Qu Chi - He (mer)
GI14 - Bi Nao -
GI15 - Jian Yu -
GI17 - Tian Ding -
GI18 - Fu Tu -
GI2 - Er Jian - Yong/Ying (jaillissement)
GI20 - Ying Xiang -
GI3 - San Jian - Yu/Shu (rivière)
GI4 - He Gu - Yuan
GI5 - Yang Xi - King/Jing (fleuve)
GI6 - Pian Li - Luo
GI7 - Wen Liu - Xi
HM01 - Ding Chuan -
IG1 - Shao Ze - Ting/Jing (puits)
IG10 - Nao Shu -
IG11 - Tian Zong -
IG18 - Quan Liao -
IG19 - Ting Gong -
IG2 - Qian Gu - Yong/Ying (jaillissement)
IG3 - Hou Xi - Yu/Shu (rivière), Ouverture
IG4 - Wan Gu - Yuan
IG5 - Yang Gu - King/Jing (fleuve)
IG6 - Yang Lao - Xi
IG7 - Zhi Zheng - Luo
IG8 - Xiao Hai - He (mer)
P1 - Zhong Fu - Mu
P10 - Yu Ji - Yong/Ying (jaillissement)
P11 - Shao Shang - Ting/Jing (puits)
P5 - Chi Ze - He (mer)
P6 - Kong Zui - Xi
P7 - Lie Que - Luo, Ouverture
P8 - Jing Qu - King/Jing (fleuve)
P9 - Tai Yuan - Yu/Shu (rivière), Yuan, Hui
R1 - Yong Quan - Ting/Jing (puits)
R10 - Yin Gu - He (mer)
R2 - Ran Gu - Yong/Ying (jaillissement)
R3 - Tai Xi - Yu/Shu (rivière), Yuan
R4 - Da Zhong - Luo
R5 - Shui Quan - Xi
R6 - Zhao Hai - Ouverture
R7 - Fu Liu - King/Jing (fleuve)
R8 - Jiao Xin - Xi
R9 - Zhu Bin - Xi
RM1 - Hui Yin -
RM10 - Xia Wan -
RM12 - Zhong Wan - Mu, Hui
RM13 - Shang Wan -
RM14 - Ju Que - Mu
RM15 - Jiu Wei - Luo
RM17 - Shan Zhong - Mu, Hui
RM2 - Qu Gu -
RM22 - Tian Tu -
RM23 - Lian Quan -
RM24 - Cheng Jiang -
RM3 - Zhong Ji - Mu
RM4 - Guan Yuan - Mu
RM5 - Shi Men - Mu
RM6 - Qi Hai -
RM8 - Shen Que -
RM9 - Shui Fen -
Rte1 - Yin Bai - Ting/Jing (puits)
Rte10 - Xue Hai -
Rte15 - Da Heng -
Rte2 - Da Du - Yong/Ying (jaillissement)
Rte21 - Da Bao - Luo
Rte3 - Tai Bai - Yu/Shu (rivière), Yuan
Rte4 - Gong Sun - Luo, Ouverture
Rte5 - Shang Qiu - King/Jing (fleuve)
Rte6 - San Yin Jiao -
Rte8 - Di Ji - Xi
Rte9 - Yin Ling Quan - He
SJ1 - Guan Chong - Ting/Jing (puits)
SJ10 - Tian Jing - He (mer)
SJ14 - Jian Liao -
SJ17 - Yi Feng -
SJ2 - Ye Men - Yong/Ying (jaillissement)
SJ21 - Er Men -
SJ23 - Si Zhu Kong -
SJ3 - Zhong Zhu - Yu/Shu (rivière)
SJ4 - Yang Chi - Yuan
SJ5 - Wai Guan - Luo, Ouverture
SJ6 - Zhi Gou - King/Jing (fleuve)
SJ7 - Hui Zong - Xi
V1 - Jing Ming -
V10 - Tian Zhu -
V11 - Da Zhu - Hui
V12 - Feng Men -
V13 - Fei Shu - Bei Shu
V14 - Jue Yin Shu - Bei Shu
V15 - Xin Shu - Bei Shu
V16 - Du Shu -
V17 - Ge Shu - Hui
V18 - Gan Shu - Bei Shu
V19 - Dan Shu - Bei Shu
V2 - Zan Zhu -
V20 - Pi Shu - Bei Shu
V21 - Wei Shu - Bei Shu
V22 - San Jiao Shu - Bei Shu
V23 - Shen Shu 肾俞 - Bei Shu
V24 - Qi Hai Shu -
V25 - Da Chang Shu - Bei Shu
V27 - Xiao Chang Shu - Bei Shu
V28 - Pang Guang Shu - Bei Shu
V31, V32, V33, V34 - Si Liao -
V36 - Cheng Fu -
V39 - Wei Yang - Xia He
V40 - Wei Zhong - He (mer)
V42 - Po Hu -
V43 - Gao Huang -
V44 - Shen Tang -
V47 - Hun Men -
V49 - Yi She -
V52 - Zhi Shi -
V54 - Zhi Bian -
V57 - Cheng Shan -
V58 - Fei Yang - Luo
V59 - Fu Yang - Xi
V60 - Kun Lun - King/Jing (fleuve)
V62 - Shen Mai - Ouverture
V63 - Jin Men - Xi
V64 - Jing Gu - Yuan
v65 - Shu Gu - Yu/Shu (rivière)
V66 - Zu Tong Gu - Yong/Ying (jaillissement)
V67 - Zhi Yin - Ting/Jing (puits)
VB1 - Tong Zi Liao -
VB12 - Wan Gu -
VB13 - Ben Shen -
VB14 - Yang Bai -
VB15 - Tou Lin Qi -
VB2 - Ting Hui -
VB20 - Feng Chi -
VB21 - Jian Jing -
VB24 - Ri Yue - Mu
VB25 - Jing Men - Mu
VB26 - Dai Mai -
VB27 - Wu Shu -
VB3 - Shang Guan -
VB30 - Huan Tiao -
VB31 - Feng Shi -
VB34 - Yang Ling Quan - He (mer), Hui, Xia He
VB35 - Yang Jiao - Xi
VB36 - Wai Qiu - Xi
VB37 - Guang Ming - Luo
VB38 - Yang Fu - King/Jing (fleuve)
VB39 - Xuan Zhong - Hui
VB40 - Qiu Xu - Yuan
VB41 - Zu Lin Qi - Yu/Shu (rivière), Ouverture
VB43 - Xia Xi - Yong/Ying (jaillissement)
VB44 - Zu Qiao Yin - Ting/Jing (puits)
VB8 - Shuai Gu -
XB3 - Qu Ze - He (mer)
XB4 - Xi Men - Xi
XB5 - Jian Shi - King/Jing (fleuve)
XB6 - Nei Guan - Luo, Ouverture
XB7 - Da Ling - Yu/Shu (rivière), Yuan
XB8 - Lao Gong - Yong/Ying (jaillissement)
XB9 - Zhong Chong - Ting/Jing (puits)